นโยบายการส่งสินค้าคืน

นโยบายการส่งสินค้าคืน

นโยบายการรับคืนสินค้า บริษัทฯ มีนโยบายรับคืนสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าบางชนิด บริษัทฯ รับคืนภายใน 7 วัน

วิธีการขอคืนสินค้า

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-822-6600 โดยแจ้งชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า และเหตุผลในการขอคืนสินค้า

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าเป็นไปตามการประกันสินค้าของสินค้านั้นๆ โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าสินค้า และ/หรือผู้จัดจำหน่าย ที่ระบุรายละเอียด และเงื่อนไขการรับประกันสินค้าในใบรับประกันสินค้าหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Website เป็นต้น

เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

1. สินค้าชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต และ/หรือ กระบวนการผลิต (Manufacturing Defect) สินค้าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ สินค้าชำรุดที่เกิดจากการจัดส่ง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า

2. สินค้าที่จะคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดหรือทำลายฉลาก จำนวนสินค้า ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ และของแถมครบถ้วนและคืนพร้อมกับ กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่ง

3. กรณีสินค้าในหมวดเครื่องสำอาง และแฟชั่น หากมีอาการแพ้จากการใช้งาน ลูกค้าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบในการคืนสินค้า

4. การรับคืนสินค้านอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามสภาพของสินค้าที่รับคืน โดยถือเอาการประเมินของบริษัทฯ เป็นที่สุด และหักค่าใช้จ่ายการจัดเก็บสินค้าคืน จำนวน 300 บาท จากจำนวนเงินที่ลูกค้าจะได้รับคืน

นโยบายการคืนเงิน

1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้ กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ธนาคาร, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารจากทางลูกค้าครบถ้วน

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขคืนเงินค่าสินค้า

1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามวิธีการชำระเงินของแต่ละรายการดังนี้ ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินเครดิตไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าสินค้าในแต่ละครั้ง โดยเงื่อนไขการคืนเงินระหว่างธนาคารกับลูกค้าเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

.2. ชำระค่าสินค้าด้วยเงินโอนล่วงหน้า เงินสด (กรณีในการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดในวันจัดส่งสินค้า) หรือกรณีบัตรเครดิต (เฉพาะกรณีในการชำระค่าสินค้า ด้วยบัตรเครดิตในวันจัดส่งสินค้า) บริษัทฯ จะคืนเงินเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ของลูกค้าตามชื่อและข้อมูลที่ได้แจ้งหรือลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ บัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนคืนค่าสินค้า : ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี(ไทย) ธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน

3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-822-6600 หรือทางอีเมล [email protected]

ช้อปเลย