ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของ ทรูช้อปปิ้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิกทรู ช้อปปิ้ง

เงื่อนไขของสมาชิกทรู ช้อปปิ้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ทรู จีเอส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกทรู ช้อปปิ้ง กับบริษัท ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสมาชิกสามารถสะสมแต้มผ่านเว็บไซต์ True Shoppingหรือแอปพลิเคชัน True Shoppingหรือสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนดโดยเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทอาจมีลักษณะกระทบสิทธิของสมาชิกซึ่งสมาชิกควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียดหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัทสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทได้โดยทันทีโดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

คำนิยาม

“สมาชิก”หมายความว่า สมาชิกทรู ช้อปปิ้ง “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การเปิดเผยข้อมูล

สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics Data) ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลใด ๆ ของสมาชิกที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทและ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทและ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ข้อมูล”) และยินยอมให้บริษัทใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผลและ/หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัททรู จีเอส จำกัดและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัทในเครือธุรกิจ”) รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทหน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด ๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, ประมวลผล, วิเคราะห์ข้อมูล, ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทหรือของบุคคลดังกล่าว, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาซึ่งสมาชิกเป็นคู่สัญญา, เพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของสมาชิก, เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต, เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบุคคลดังกล่าวโดยความยินยอมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงมีบัญชีอยู่กับบริษัท

สมาชิกยินยอมให้บริษัทและบริษัทในเครือธุรกิจส่งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกได้ เพื่อนำเสนอข่าวสาร, กิจกรรมทางการตลาด, รายการส่งเสริมการขาย, แคมเปญ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้ และสมาชิกรับทราบว่า สมาชิกสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทในเครือธุรกิจรวมถึงธนาคาร และหน่วยงานราชการที่ครอบครองข้อมูลของสมาชิกเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกซึ่งให้ไว้แก่บริษัทดังกล่าวกับบริษัทเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก,เพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสาร, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆ, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อการสถิติ, วิเคราะห์, ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

ขอเข้าถึงข้อมูลของตนเองซึ่งอยู่กับบริษัทหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

ขอให้บริษัทลบหรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราวหรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล

ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิประโยชน์

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละรายรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

การคืนสินค้า และ/หรือเงินสะสม และ/หรือแต้มสะสม

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้าข้าพเจ้าต้องคืนเงินสะสมและ/หรือแต้มสะสมที่ได้รับจากสินค้าที่คืนนั้น

ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าใช้ส่วนลดของข้าพเจ้าเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากบริษัท หรือร้านค้าตามที่บริษัทกำหนดแล้วมีการคืนสินค้าบางรายการจากการชำระเงินในครั้งดังกล่าวข้าพเจ้าจะไม่ได้รับเงินคืนสะสมและ/หรือแต้มสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในครั้งนั้นคืน

เงินคืนสะสม จากการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าเงินคืนสะสมจะต้องแสดงความเป็นสมาชิกทรู ช้อปปิ้ง เท่านั้น

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า เงินคืนสะสมจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ เป็นไปตามรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทกำหนดและ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

การสะสมแต้มจากการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าการสะสมแต้มจะต้องแสดงความเป็นสมาชิกทรู ช้อปปิ้ง เท่านั้น

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าการสะสมแต้มจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทกำหนดและ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

การแลกหรือรับสิทธิประโยชน์

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าข้าพเจ้าจะต้องยืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนการแลกหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัทโดยหากมีการแสดงตัวตนหลังจากที่ธุรกรรมใดๆ ได้ดำเนินการไปแล้วข้าพเจ้ายินยอมที่จะสละสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

อายุสมาชิกทรู ช้อปปิ้ง

สมาชิกไม่มีกำหนดอายุการใช้งานสมาชิกสามารถตรวจสอบแต้มสะสมได้ที่เว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันTrue Shopping หรือ Call Center

เงินคืนสะสมและแต้มสะสมของสมาชิกมีอายุ 1ปีนับแต่วันที่ได้รับ โดยระบบจะตัดแต้มในวันที่ 31ธันวาคม เวลา 23.59 นาฬิกาของปีที่แต้มครบอายุที่กำหนด

การยกเลิก

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการสมัครนี้ โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้าหรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว

กรณีข้อโต้แย้งหรือทุจริต

กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเงินคืนสะสมและ/หรือแต้มสะสมจากการเป็นสมาชิกข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับย้อนหลังได้ไม่เกิน 6เดือน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

กรณีพบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลงหรือการกระทำทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินคืนสะสมและ/หรือแต้มสะสม เพื่อแลกรับของพรีเมียม และ/หรือสินค้า และ/หรือบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้นข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิกและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้าโดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสมาชิก การแลกของ และสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้ากรณีที่มีปัญหาขัดแย้งคำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้าพเจ้าสมาชิกทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท หากมีการฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าวบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ที่กระทำการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน

กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการสามารถแจ้งได้ที่
ศูนย์บริการสมาชิกที่เบอร์ 02-822-6600 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
หรือ [email protected]